Tasarım

Görünmeyen Tasarımlara İlişkin Profil Tasarım Kararı

554 EndTasKHK'nın 3/a maddesindeki tanım uyarınca tasarımın bir ürünün "görünümü" olduğu ve görünmeyen bir ürünün tasarımının tescilinin mümkün değildir. Dava konusu tescilli tasarımın konusunun ise profillerin iç kesitleri olduğu ve normal kullanım sırasında ancak hiçbir özellik taşımayan dış yüzeylerinin göründüğü, bu nedenle koruma sağlayacak şekilde tasarım olarak tescillerinin mümkün olmayıp, bu husus re'sen dikkate alınmalıdır.

11. HD, 03.11.2009, E. 2009/8179, K. 2009/11375

Tasarımlarda Kötü Niyete İlişkin Adopen Kararı

Davaya konu olayda mahkemece, hükümsüzlük kararının uygulanan ihtiyati tedbirden sonra verildiği ve davalının tescilli tasarımdan doğan haklarını kullanarak davacıya karşı hukuki girişimlerde bulunmak şeklinde gerçekleşen eylemlerinin ağır kusur olarak nitelendirilmeyeceği gerekçesiyle tazminat davasının reddine karar verilmiştir. Mahkemece tasarım sahibinin ihmali veya kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan bir zararın olup olmadığı tartışılmamıştır. Bu itibarla mahkemece anılan hususlar tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

11. HD, 11.11.2010, E. 2010/10540, K. 2010/11635

Tasarım Hükümsüzlük Davalarında Tanık Deliline Dayanılabileceğine İlişkin Apeks Tekstil Kararı

Bir tasarımın yeni olup olmadığı konusundaki bir uyuşmazlıkta, tarafların iddia veya savunmalarının tanık deliline dayanılarak ispatının da mümkün olup, davacının tanık dinletme talebinin yazılı dilekçe ile reddi doğru değildir.

11. HD, 20.10.2011, E. 2011/9928, K. 2011/14198