terazi head

  • ::
  • Kitaplarımız
  • Makalelerimiz
  • Sunumlarımız
  • Kararlar
  • SSS
Waiting for the New Turkish Copyright Code - 2015 İndir pdf kitap indir
Pharmaceutical Patents in Turkey - 2014  İndir pdf kitap indir
İlaç Patenti Üzerine Röportaj - 2014 İndir pdf kitap indir
Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil "Güvenli Liman" mıdır? - 2013  İndir
pdf kitap indir
Telif Yasa Taslağı Işığında Telif Birlikleri ile Kullanıcılar Arasındaki Uyuşmazlıkların Halli - 2013 İndir pdf kitap indir
A Comparative Law Perspective of the Protection of Unregistered Industrial Products under Turkish Unfair Competition Law - 2012 İndir pdf kitap indir
Türkiye’de Tasarım Tescil Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme - 2012 İndir pdf kitap indir
Patent İhlaline Cezai Yaptırımın Uygunluğu Tartışmaları - 2012 İndir pdf kitap indir
Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Davasının Üçüncü Kişilere Etkisi - 2012 İndir pdf kitap indir
Mimari Eserlerde Eser Sahibi ile Yapı Malikinin Menfaatlerinin Dengelenmesi - 2011 İndir pdf kitap indir
Sınai Mülkiyete İlişkin Hükümsüzlük Davalarında Mutlak Yenliğin Bilirkişiler Tarafından Araştırılması - 2011 İndir pdf kitap indir
Tasarımların Kısmi Hükümsüzlüğü - 2009 İndir pdf kitap indir
Fikri Mülkiyet Hukukunda Milli Muamele İlkesi ve Yabancıların Teminat Gösterme Yükümlülüğü - 2007 İndir pdf kitap indir
Sınaî Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi - 2006 İndir pdf kitap indir
Fikri Mülkiyet Hakları: Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri- 2005 İndir pdf kitap indir
Anayasa Mahkemesinin Faydalı Model ve Markalara İlişkin Kararlarının Düşündürdükleri: Anayasaya Aykırılık Sorunu- 2004 İndir pdf kitap indir
Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcı Ve Uygulamada Bazı Sorunlar - 2003 İndir pdf kitap indir
Topluluk ve Türk Hukukunda Görünmeyen Tasarımlar - 2002 İndir pdf kitap indir
Tasarımcıya Seçenek Bırakmayan Tasarımların Hukuki Durumu - 2002 İndir pdf kitap indir
AB ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması (I) - 2002 İndir pdf kitap indir
AB ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması (II) - 2002 İndir pdf kitap indir
AB ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması - 2002 İndir pdf kitap indir
1. Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri- 2012 İndir pdf kitap indir
2. Tasarım Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Düşünceler – 2009 İndir pdf kitap indir
3. Tasarımların Uluslar Arası Düzeyde Korunması- 2006 İndir pdf kitap indir
4. Yayıncıların Telif Hakları İle İlgili Olarak Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri-  2006 İndir pdf kitap indir
5. Tasarım ve Faydalı Model Korunmasında Yaşanan Sorunlar – 2005 İndir pdf kitap indir
6. Korsanlıkla Mücadele ve Matbaa Sektörü - 2004 Özet pdf kitap indir
7. Ambalaj ve Grafik Tasarımlarının Hukuken Korunması- 2003 Özet pdf kitap indir
8. Yedek Parça Tasarımlarının Korunması ya da Otomotiv Yan Sanayiinin Var Olma Mücadelesi- 2002 İndir pdf kitap indir

stock-photo-10665816-question-symbols-ball

1. Türkiye’de Tescil Ettirilen Patent, Marka ve Tasarımlar Dünyanın Her Yerinde Korunur mu?

Sınai hakların korunmasında tescil ve ülkesellik ilkeleri geçerlidir. Bir sına hak hangi ülke(ler)de tescil edilmişse, sadece o ülke(ler)de korunur. Esasen markalar bakımından da aynı kural geçerli olmakla birlikte markaların korunmasında iki önemli istisnası vardır;

Marka hakkı, tescille veya kullanım yoluyla elde edilir. Dolayısıyla bir kişi, markasını tescil ettirmese bile kullanım yoluyla ayırt edici hale getirmişse o markanın sahibi sayılır (gerçek hak sahipliği). Ancak bu kuralın uygulanması ülkeden ülkeye değişebilir. Dolayısıyla tescilsiz bir şekilde başka bir ülkeye giriş yapılmamalıdır.

Paris veya TRIPS anlaşmasına taraf bir ülke vatandaşı veya ikametgâhı ya da ticari faaliyeti bulunan bir kişinin tanınmış markası, tescilli olmasa bile korunur.

2. Bir Marka, Buluş veya Tasarımın Tescil Başvurusundan Önce Neler Yapılmalı?

Buluş ve tasarım gibi fikri ürünlerin, koruma şartlarını taşıyıp taşımadığı araştırılmalıdır. Böylece tescille sonuçlanmayacak bir sürece girilmemiş olur. Bu araştırma faaliyetine uygulamada ön araştırma denir. Ön araştırmanın hiç yapılmamasıyla el yordamıyla yapılan ön araştırma hemen hemen aynı sonucu doğurur. Bu nedenle ön araştırmanın, ilgili alanda uzman marka ve patent vekilleri eliyle yaptırılması gerekir.

3. Tescil Sonrasında Neler Yapılmalı?

Tescil sonrasında markalar bakımından, marka ve patent vekillerinden izleme (monitoring) hizmeti alınmalıdır. Zira gerek TPE, gerekse yurt dışındaki patent ofisleri, marka tescilinde inceleme faaliyetini ya hiç yapmamakta ya da bu konuda çok esnek davranmaktadır. TPE, birebir aynı veya çok yakın marka başvurularını reddediyor. Avrupa Birliğinin marka ve tasarım ofisi olan OHIM ise, benzerlik incelemesini hiç yapmıyor. Sadece itiraz üzerine benzerlik incelemesi yapıyor. Dünyadaki trend de bu yöndedir. Bu nedenle ilgili markanın sulanmasını istemeyen marka sahibi, muhakkak markasını izletmeli ve aynı veya benzer (karışıklığa yol açabilecek) başvurulara itiraz etmelidir. Aksi halde çok uzun ve maliyetli yargı süreçleri kendisini bekliyor demektir. Yargı sürecini de ıskalayan bir marka sulanır ve artık marka olmaktan çıkar.

4. Beş ya da Sekiz Değişiklik Yaparak Başkasının Tescilli Ürünü Taklit Edilebilir mi?

Bulmaca çözer gibi bugün beş ya da sekiz değişiklik yapılması halinde başkasının ürününün taklit edilebileceği düşüncesi yaygındır. Bu düşünce bir şehir efsanesinden ibarettir.

Önemli olan değişikliğin sayısı değil, etkisidir. Mevzuatta öngörülen etkiyi gösterecek şekilde bir değişikliğe gidilmediği sürece ihlal gerçekleşir. Sözgelimi, bir marka başkasının markasıyla karışıklığa yol açıyorsa ihlal vardır. Yine bir tasarım, daha önce tescilli başka bir tasarımla karşılaştırıldığında, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde belirgin bir farklılık oluşturmadığı sürece ihlal yine gerçekleşir.

5. Kötü Niyetli Kişiler, Özgün Olmayan Tasarım ve Faydalı Model Tescilinden Nasıl Çıkar Sağlıyor?

Ülkemizde incelemesiz verilen belgeler kötüye kullanılıyor. Mahkeme kararları da bu kötüye kullanımı teşvik ediyor. Örneğin, elektrik sektöründe faaliyet gösteren X firması, sektörde elli yıldan beri imal edilen piriz ve anahtar modellerinin tamamını kendi adına tasarım tescili yaptırıyor. Daha sonra bu tescilleri, rakiplere karşı kullanıyor. Rakiplerin ürünlerini toplatarak, onların üretimlerini engelleyerek rakiplere zarar da verebiliyor. Bunun üzerine rakip firmalar, hükümsüzlük davası açıyor.

Rakipler, üretimlerinin durdurulduğu ya da ürünlerin toplandığını gerekçe göstererek tazminat davaları açıyor. Ancak belge geçerli olduğu sürece belgeden doğan hakkın kullanılması yasaya aykırı bulunmadığı için bu talepler reddediliyor. Böylece yapanın yanına kar kalır mantığı işliyor. Bu nedenle belirli bir ölçeğe gelmiş firmaların, marka ve patent vekillerinden izleme hizmetini almaları en sağlıklı yoldur.

6. Bir İş Fikrim Var. İş Fikrimi Nasıl Koruyabilirim?

Patent hukukuyla sadece teknik sahaya ait buluşlar korunur. Teknik yönü bulunmayan buluşlar koruma görmez. Sözgelimi, bir kilidin mekanizması patent mevzuatıyla korunur. Buna karşılık finans sektöründeki pazarlama yöntemi korunmaz. Çünkü teknik yönü yoktur.

Telif hukukuyla kural olarak fikrin kendisi değil; fikrin ifade ediliş şekli korunur. Yani iş fikri, telif mevzuatıyla da korunamaz.

Bir şeyin nasıl yapıldığını bilme (know-how) ülkemizde haksız rekabet hükümleriyle korunur. Zira konuya ilişkin özel bir düzenlememiz yoktur. Yine emek ilkesi gereği başkasının iş mahsulünü taklidi haksız rekabet sayan Yargıtay’ın bazı kararlarına göre, iş fikirleri bakımından haksız rekabet koruması devreye girebilir. Dolayısıyla somut olaya bağlı olarak patent ve telif hukukuyla korunamayan iş fikirleri haksız rekabet hükümleri ile korunabilir. Bunun için yapılması gereken iş fikri, bir senaryo haline getirilip Notere beyanda bulunulmalıdır.

7. Sınaî Mülkiyet Yasalarıyla Verilen Cezalar Nelerdir?

Ülkemizde bütün sınai hak ihlalleri aynı zamanda suç kabul ediliyordu. Ancak Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararları ve yine yeni Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi nedeniyle bugün marka ihlalleri suç sayılırken patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaret ihlalleri suç değildir.

Başkasına ait markalı bir ürünün üretimi, satışı veya satışa arz edilmesi suçtur. Bu eylemlerden birini gerçekleştirenler aleyhine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir. Yine yetkisi olmadığı halde markayı satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişilere, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilir.

8. Aldığım Sınai Hak Belgesini Kullanmak Zorunda mıyım?

Patent ve faydalı modeller üç yıl içinde kullanılmalıdır. Aksi halde zorunlu lisans talep edilebilir. Tasarımlarda ise, kullanma zorunluluğu yoktur. Pek çok ülkede benzer düzenlemeler vardır.

Buna karşılık bir marka, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılmalıdır. Yine aynı süreyle kullanıma ara verilmemelidir. Aksi halde bir başkası, ilgili markanın hükümsüzlüğünü ister ve markayı kendi adına tescil ettirebilir. Kullanım fatura, irsaliye, gümrük evrakları ya da fuar katılımı gibi dokümanlarla ispatlanabilir.

9. Sınai Hak Koruması Ne Zaman Başlar?

Sınai hak için tescil başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren hak sahibi için koruma başlar. Yoksa hak sahibine koruma sağlamak için marka, patent, faydalı model veya tasarım başvurusunun tescil tarihi beklenmez. Ancak mahkemeler, bazı konularda kararlarını verebilmek için tescili bekler. Ülkemizde yargılamalar oldukça uzun sürdüğü için uygulamada mahkemeler karar verinceye kadar zaten tesciller gerçekleşiyor.

10. Marka Seçimi, İnşası ve Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

Yeni bir marka oluştururken, marka seçiminde oldukça titiz davranılmalıdır. Eğer bir işaret, bir ürün ya da hizmet bakımından tamamen tanımlayıcı ise bu işaret zaten marka olamaz. Sözgelimi fırıncılık için Ekmek, berbercilik için Berber adında marka olamaz. Çünkü bu tür isimler hiç kimsenin tekeline bırakılamaz. Bu nedenle de bir işaret, ilgili olduğu sektörü ne kadar tanımlayıcı ise o oranda zayıf bir markadır ve koruma kapsamı da dardır. Örneğin, ve Derimod markaları böyledir. Bu markaların sahipleri, Koton ve Derimont şeklindeki üçüncü kişilerin kullanımlarını önleyemez. Ancak birebir aynı veya çok benzer kullanımları engelleyebilir. İlgili işaret, ilgili sektörden ne kadar uzaklaşırsa o oranda ayırt edici kuvveti artar. Yani bunlar güçlü markalardır. Örneğin, Beko, Sony ve Apple markaları böyledir.

Uzun süre yatırım yapılan mevcut markalarla yaşamaktan başka fazla bir seçenek bulunmuyor. Yine de ana markanın yanında ikincil ve hatta yedek markalar oluşturulmalıdır. Tüm bunlar firma politikalarını belirlerken ve geleceği planlarken iyi kurgulanması gereken hususlardır.

11. Acımasız Küresel Rekabet Ortamında Markalaşmanın Önemi Nedir?

Dünyanın köye döndüğü bir ortamda eski tatlı karlar kalmadı. Bugün bu konforu sadece markalaşan firmalar yaşıyor. Tüketicinin satın alma kararında en belirgin unsur markadır. Bu durumun sürdürülebilir olması için de farklı ve özgün ürün ve hizmet üretimi gerekir. Marka alıcıya güven ve kalite garanti eder. Alıcının güvenini kazanan marka sahipleri de yüksek kar konforunu yaşar.

Bugün tanınmış Türk markalarına ait bir kemer ortalama 50 TL’ye satılırken, Gucci ve Armani markalı kemerler ortalama 500 TL’ye satılıyor. Bazıları ise çok daha yüksek rakamlara satılıyor. On katı farkla satılan bu ürünlerin maliyetleri arasında uçurum bulunmuyor. Burada ürüne değer katan unsur markadır. Satışı yapılan sadece ürün değil markadır. Yani tüketici markaya para vermeye hazır. Öyleyse markalaşın!

12. Tanınmış Marka Nasıl Olunur?

Bir markanın tanıtımı işletmecilerin uzmanlık alanına girer. Bu konuda reklam ajanslarıyla çalışılmalıdır. Yapılan reklam harcamaları ve sair faaliyetler sonucu markanızın en azından sektöründe tanındığı düşüncesindeyseniz artık marka vekili ile çalışmanın vakti gelmiş demektir.

Markanın hukuki anlamda tanınmışlık statüsüne kavuşması için iyi bir dosya hazırlayarak TPE’ye başvuru yapılmalıdır. Böyle bir başvuruyu reddeden TPE’nin kararlarına karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde iptal davası açılarak tanınmışlık statüsü kazanılabilir.

Diğer bir yol ise, herhangi bir ihtilaf halinde mahkemeden ilgili markanın tanınmışlığının tespiti talep edilebilir. Ancak ilgili karar, başka mahkemelerce dikkate alınmayabilir. Bu nedenle en sağlıklı yol, TPE’ye başvuru yapılarak tanınmışlık statüsünü kazanmaktır.

13. Tanınmış Markalar Tüm Sınıflarda Koruma Sağlar mı?

Hayır. Çünkü markalar, tescil edildikleri mal ve hizmetler bakımından koruma sağlar. Bu kuralın istisnası tanınmış markalardır. Markalar bakımından 45 sınıf belirlenmiştir. İşte tanınmış markanın bu 45 sınıf bakımından koruma sağladığı yanılgısı bulunuyor. Gerçekten de bazı tanınmış markalar 45 sınıfta koruma görür. Örneğin, Coca Cola böyledir. Birisi tutup da Coca Cola inşaat şirketi kurmaya kalkarsa Coca Cola firması buna engel olabilir. Çünkü Coca Cola bir dünya markası olup, tüketiciler bu inşaat firmasının, Coca Cola’ya ait ya da bağlı şirket olduğunu düşünebilir. Buna karşılık Süvari markası sadece tekstil sektöründe korunur. Diyelim ki Süvari markası, giyim eşyaları bakımından tescilli ve fakat ev tekstili için değildir. Süvari markası tekstil sektöründe tanınan ve bilinen bir markadır. Bu tanınmışlığı nedeniyle ev tekstili bakımından da korunur. Oysa bilinirliği olmayan bir marka için böyle bir koruma verilmez. Ama gümrük veya sigorta sektörü bakımından tanınmış bir marka olmadığı için bir başkası, Süvari markasını bu sektörlerde tescil ettirip kullanabilecektir. Özetle, burada ilgili markanın tanınmışlık düzeyi önem taşır.

14. Başvuru Aşamasında Patent Vekillerine Güvenmiyorum. Buluşumu Çaldırmamak İçin Ne Yapabilirim?

Güvenmediğinizi vekille çalışmayın. Eğer bu beylik lafa inanmıyorsanız o zaman önce gidip buluşunuzu ya da tasarımınızı Notere beyanda bulunun. Daha sonra bir patent ve marka vekiline başvurun.

Vekilinize her şeyi açıklamalısınız. Patent, mührü açmak anlamına gelir. Patent başvurusunun hazırlanmasında teknik detayların yazılı olarak belirtilmesi gerektiği gibi, yine teknik çizimlerinde net ve detaylı olması aranır.

Patentin hukuksal sürece girmesi durumunda mahkeme heyeti ve bilirkişilerin dikkate aldıkları yerler tarifname, istem ve çizimler kısmıdır. Dolayısıyla çizimlerin net ve anlaşılır olması gerekmektedir. Özellikle çizimlerin iki boyuttan ziyade üç boyutlu perspektif görünüşlere sahip olması ve gerekirse önemli gördükleri bazı unsurların mekanizma iç kısmında kalması durumunda bu bölgelerin kısmi kesitlerinin alınması gerekmektedir. Bu durum, hem buluşun açıklığını, hem de teknik çizimlerin detaylandırılmasını sağlanmaktadır.


15. Kimler Türkiye’de Marka Başvurusu Yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden, sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler marka koruması için başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte Paris Sözleşmesi ve WTO-TRIPS anlaşmasına üye ülkelere ait gerçek veya tüzel kişiler de Türkiye’de başvuru yapabilmektedir.

Yukarıda açıklananlar dışında kalmasına rağmen, karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması alma imkânı veren devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de, Türkiye'de patent ve/veya faydalı model belgesi korumasından yararlanabilir.

16. Türkiye'de Marka Tescili Ne Kadar Sürede Gerçekleşir? Belgemi Ne Zaman Alabilirim?

Türkiye’de marka tescil işlemleri yaklaşık 1,5-2 yıl sürmektedir. Bu sure marka başvurusunun TPE’ye sunulmasından (herhangi bir itiraz, red kararı ile karşılaşılmaması halinde) tescil belgesinin temin edilmesine kadar geçen dönemi kapsamaktadır. Tüm bu süreçte gerçekleşen işlemlerin yaklaşık süreleri aşağıdaki gibidir:

Başvuru dosyalanmasından inceleme aşamasına kadar: Başvurunun TPE tarafından kayda alındığını bildirilmesi yaklaşık 45-60 günü bulmaktadır.

İncelemeden yayın aşamasına kadar: TPE’nin başvuruyu aldıktan sonra re’sen inceleme aşaması yaklaşık 6 ay sürmektedir. Bu noktadan sonra başvurunun yayına çıkmasına karar verilir.

Yayından Tescil Belgesi teminine kadar: Yayın kararı çıkan başvuru 3 ay boyunca üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarına açılır. Herhangi bir itiraz gelmezse markanın 10 yıl boyunca tescilli kılınmasına karar verilir ve tescil belgesi düzenlenir.

17. Markamı Yurt Dışında Nasıl Koruyabilirim?

Yurt dışında marka korumasından yararlanılabilmesi için üç değişik tescil sistemi bulunmaktadır:

a. Ulusal Marka Tescil Sistemi
b. Uluslararası (Madrid sistemi uyarınca yapılan) Marka Tescil Sistemi – WIPO
c. Bölgesel Marka Tescil Sistemi – OHIM, ARIPO, OAPI gibi.

18. Ulusal Marka Tescil Sistemi Nedir?

Ulusal marka başvuru sistemi, markanın ilgili ülkede, sadece o ülke sınırları ve ilgili ülkedeki Resmi Marka Ofisine başvuru yapılarak koruma sağlayan sistemdir. İşlemler seçilen ülkedeki yerleşik marka vekilleri aracılığıyla yapılabilmektedir ve yaklaşık 1-3 yıl sürmektedir.

Maliyet ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Başvuru yapılmadan önce ilgili ülkedeki marka vekiliyle görüşülmelidir.

19. Uluslararası (Madrid sistemi uyarınca yapılan) Marka Tescil Sistemi Nedir?

Uluslararası marka tescil sistemi, Türkiye’nin 1996 yılından beri taraf olduğu Madrid sistemi uyarınca Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) aracılığıyla gerçekleştirilen bir tescil sistemidir. WIPO, İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunmaktadır.

Madrid sisteminde Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü vardır. Türkiye, sadece Protokole taraftır. 2013 Haziran itibariyle Madrid Protokolünün 88 tarafı vardır. Bu sistem tek bir başvuru dilekçesiyle tüm üye ülkelerde aynı anda başvuru yapılmasına imkân sağlar. Maliyet ve süreç açısından oldukça hızlı ve ekonomik olan bu sistemde başvuru sahibi, tek yerle yani sadece WIPO ile muhatap olmaktadır.

Öte yandan, sistem gereği WIPO nezdinde bir Uluslararası Başvuru yapılabilmesi için kaynak ülkede yani Türkiye vatandaşları için Türkiye’de mevcut bir başvuru veya tescilinizin olması gerekmektedir. Yapılan WIPO başvurusu 5 yıl boyunca bu kaynak başvuru/tescile bağımlı olacaktır. Yani eğer kaynak ülkedeki marka 5 yıl içinde reddedilir ya da hükümsüz kılınırsa, WIPO üzerinden yapılan diğer ülkelerdeki başvuru ve tesciller de otomatik olarak etkilenir ve onlar da geçersiz hale gelir. Buna karşılık bir ülkeden gelen red kararı sadece o ülke için geçerli olup; diğer ülkeleri bağlamamaktadır.

20. Sadece Avrupa’da Markamı Nasıl Korurum?

Bölgesel Marka Tescil Sistemlerinden biri olan ve Avrupa Birliğinin (AB) Marka ve Tasarım Ofisi – OHIM nezdinde gerçekleştirilen başvuru sistemi vasıtasıyla koruyabilirsiniz. Bu başvuru sistemi uyarınca tek bir başvuru ile AB üyesi tüm ülkelerde (28 adet) koruma talep etmeniz mümkündür.

Başvuru işlemleri AB ülkelerinden birinde yerleşik bir marka vekili aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu sistemin zayıf tarafı şudur: Üye ülkelerden herhangi birinde markanızın reddedilmesi halinde başvurunuz AB’nin tamamı bakımından reddedilmiş olarak değerlendirilecektir. O noktada dilerseniz, red kararı alınan ülke(ler) dışındaki ülkelerde başvuruyu ulusal marka başvurusuna dönüştürme imkânı vardır.

21. Marka ve Patent Vekiliyle Çalışmak Bana Ne Avantaj Sağlar?

Yurt içinde yapacağınız marka, patent, faydalı model ve tasarım tescillerinde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Ancak marka ve patent vekiliyle çalışmak size para, zaman ve ilgili sınai hakkınızı kazandırır. Vekille çalışmadığınızda bunların bazılarını ve belki de hepsini kaybedersiniz. İşlemlerin vekil olmaksızın yapılması aslında ilgili işlemin intiharı anlamına gelir. Zira sınai haklar teknik ve özel bilgiyi gerektiren bir sahadır. Mutlaka işin erbabı marka ve patent vekilleriyle işlemler yapılmalıdır. Konu buluş ise, daha da hassas davranılarak buluşunuz hangi sektörde ise (kimya, elektrik ve makine gibi), o alandaki (kimya, elektrik ve makine kökenli) bir patent vekiliyle başvurunuzu yapmalısınız.