Genel

Gerçek Hak Sahipliğine İlişkin Ildız Donatım Kararı

551 ve 554 sayılı KHK.larda patent ve tasarımlar bakımından gerçek hak sahipliği ilkesi kabul edilmiştir. Tescil, adına kayıtlı kişi lehine sadece bir karine oluşturur. Zira TPE başvuru sahibinin beyanına göre işlem yapar ve hak sahibini res’en araştırmaya yetkili değildir. Gerçek hak sahibi olmayan biri tarafından başvuru yapılmış veya gerçek hak sahibinden başkası adına tescil edilmişse, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, diğer hakları yanında, hakkın kendisine devredilmesini dava edebilir. Bu nedenle davacının, davalı adına kayıtla tasarım tescilinin hükümsüzlüğü yanında kendi adına tescili isteminin de kabulüne karar verilmesi gerekir.

11. HD, 14.04.2005, E. 2005/3752, K. 2005/3681

Sınai Mülkiyette Mutlak Yeniliğin Bilirkişilerce Araştırılacağına İlişkin Fateks Terlik Kararı

Türk hukukunda tasarım (patent ve faydalı model) bakımından mutlak yenilik, yani dünya çapında kabul edilmiştir. Yenilik incelemesi bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır. Bilirkişiler, tarafların dosyaya ibraz ettikleri delillerin yanında, yapacakları araştırma sonucunda elde ettikleri bilgi ve bulguları da dikkate alarak raporlarını tanzim etmelidir. Zira mutlak yeniliğin araştırılması kamu düzenindendir.

11. HD, 24.01.2008, E. 2007/14938, K. 2008/1304

Tescilli Bir Hakkın Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Sofra Gıda Kararı

Tescilli ticaret unvanı sahibi, unvanı terkin edilmedikçe kullanabilir ve bu kullanım, haksız rekabet teşkil etmez. Mahkemece, iptal tarihine kadar davalının tescilli ve geçerli ticaret unvanını ve markasını kullanmasının haksız rekabet oluşturmayacağının gözetilmemesi nedeniyle kararın bozulması gerekmiştir.

11. HD, 02.10.2007, E. 2006/3981, K. 2007/12267

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı

Faydalı model belgesine konu cihazın yenilik şartını taşımadığı gerekçesiyle, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne, belge iptal olunana kadar belgenin sahibine tanıdığı haklardan faydalanılması yasal olduğu gerekçesiyle de sair taleplerin reddine karar verilmesi isabetlidir.

11. HD, 20.11.2006, E. 2005/11182, K. 2006/11930